International Shanthi Lanka Ayurveda Center

No.4A, Wedikanda Road, Mt.Lavinia, Sri Lanka

Tel. 011-2738207